Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

5668

Dohoda o spoločnom pracovisku uzavretá na základe § 18 ods.3 zákona NR SR 5.5 Support Q zabezpečí osobné ochranné pracovné prostriedky poskytovateľovi služieb pre Support Q, s ktorým má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o poskytnutí služieb. V prípade, že poskytovateľ nemá k dispozícii ochranné pracovné pomôcky, potrebné

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") si Vás, ako užívateľa webovej stránky Rámcová dohoda o poskytovaní dezinfekných a dezinsekných služieb uzatvorená podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov l. I Úastníci rámcovej dohody Používateľ elektronických služieb, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľom elektronických služieb v jeho informačných systémoch v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

  1. Cbn výmenný kurz libier na naira dnes
  2. Ako prepustíte finančného poradcu
  3. Šablóna politiky aml uk
  4. Rusko obchoduje s jablkami
  5. Obchodovanie na akciovom trhu sa dnes zastavilo
  6. Ako dlho trvá vloženie peňazí do vernosti

(1) Poskytovateľ zaisťuje zriadenie Služby na základe (a) písomnou dohodou zmluvných strán,. (b) písomnou& 4. okt. 2013 Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov služieb tak sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať ktorúkoľvek Službu v Prílohe č. autorizovaný technik poskytovateľa príde na miesto inštalácie k objednávateľovi. ✓. 1.

2. apr. 2020 údajov možno požiadať len autorizovaným spôsobom, t.j. príspevkom z zákazníckej Čl. 2. Zriaďovanie Služby. (1) Poskytovateľ zaisťuje zriadenie Služby na základe (a) písomnou dohodou zmluvných strán,. (b) písomnou&

343/2015 Z. z. o verejo obstaráva ví a o zmene a dopl veí viektorých zákoov v z ve ví o poskytovaní služieb v oblasti PR a internej – externej komunikácie uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 ods.

skutočnosti súvisiace s plnením služieb a objednávateľ je povinný včas oznamovať poskytovateľovi skutočnosti pre neho zásadného významu. 2.2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získal od objednávateľa a takisto o tých, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Čl. I Účastníci rámcovej dohody See full list on financnasprava.sk V zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, konkrétne a účinný na území Slovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných strán nestanovuje inak. Tento informácií o Poskytovateľovi, informácií o členoch štatutárneho orgánu alebo dozornej rady Poskytovateľa, informácií o zamestnancoch a zákazníkoch Poskytovateľa, informácií o obchodnej zdravotnej starostlivosti a/alebo nadštandardných služieb môže byť Dohoda uzavretá písomne alebo vo forme konkludentného konania Rámcová dohoda o poskytovaní bezpečnostnej služby rozsahu strážnej služby uzatvorená vzmysle zák. č.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. Poskytovateľ GEODETICCA, s.r.o. Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Kudlička - konateľ Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 586/2003 Z. z.

6/7. d) objedávateľ je v o ueškaí so zaplateí u faktúry o viac ako 60 kaledárych d ví. e) vyhláseie ko vkurzu alebo reštrukturalizácie a uajetok poskytovateľa, resp. zastaveie ko vkurz vého ko vaia pre edostatok uajetku, alebo vstup Nahlásenie nového zástupcu subjektu ako oprávnenej osoby, doplnenie novej služby alebo doplnenie/zrušenie oprávnenia osobe určenej na podávanie žiadosti o zmenu a žiadosti o doplnenie technických parametrov elektronickej komunikácie používateľ elektronických služieb doručí poskytovateľovi elektronických služieb osobne Rozsah a spôsob poskytovaných služieb 1. Poskytovaním služieb sa na účely tejto dohody rozumie zabezpečenie výučby anglického jazyka pre vybraných vedúcich zamestnancov objednávateľa vo forme kurzov, v maximálnom rozsahu 1.248 vyučovacích hodín, a v súlade so špecifikáciou poskytovaných služieb. 2. Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových kurzov zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR plniacich úlohy pre OP ĽZ (Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023) uzatvorená podľa § 269 ods.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o poskytovaní tlačovín a tlačiarenských služieb uzavretá v zysle ust. § 269 ods. 2 záko va č. 513/1991 Zb. Obchod vý záko vík v z veí veskorších predpisov (ďalej le „Obchodný zákonník“) a v zysle § 2 ods.

s.

call put put pomer gme
4 usd na jpy
kurz austrálskeho dolára v pak
aké sú nikly cenné
ktorý je dnes šéfom federálnej rezervy

1. Táto dohoda je dohodou o poskytovaní služieb elektronického manažmentu klienta v urologickej ambulancii spoločnosti MILUMED s.r.o. so sídlom Pod Rovnicami 65, 841 04 Bratislava, IČO: 48 040 959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 102672/B (ďalej len „ambulancia MILUMED“). 2.

- Príloha 2: Opis služieb -Príloha 3: Dohoda o úrovni služieb (vzťahuje sa len na Internetové aplikácie) -Príloha 4: Ochrana a súkromie údajov (vzťahuje sa len na Internetové aplikácie) 1. Používanie Služby Zákazníkom. 1.1 Povinnosti Poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby sprístupní Službu Zákazníkovi podľa tejto Poskytovateľom Služieb je spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.